Akce FUTURA

setři a šetři - vyhlášení výherců

Setři a šetři - vyhlášení výherců

Vyhlášení výherců

Gratulujeme výhercům soutěže Setři a šetři, která probíhala od 1.7. do 31.8.2022 v OC Futurum Ostrava.

Výherci obdrží dárkové poukazy do OC a to následovně:

1. výhra: 25.000 Kč - Marcela Gáliková

2. výhra: 15.000 Kč - Eva Retková

3. výhra: 10.000 Kč - Eva Burešová

Výherci budou kontaktování na základě e-mailu, který uvedli do hrací karty.


Podrobná pravidla spotřebitelské soutěže „Setři a šetři“


Účelem tohoto dokumentu je stanovení úplných pravidel spotřebitelské soutěže „Setři a šetři“ obchodního centra OC Futurum Ostrava (dále jen „soutěž“) na adrese Novinářská 3178/6a, PSČ 702 00 Ostrava (dále jen „obchodní centrum“).

Organizátor a pořadatel akce: společnost Deoria Estates s.r.o., V celnici 1040/5, PSČ 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČO: 018 29 017, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 265474

Akce probíhá v prostorách obchodního centra, a to v termínu od 1. 7. 2022 do 31. 8. 2022 (nebo do vydání zásob).

Účastníkem akce se rozumí zákazník obchodního centra, který v době od 1. 7. 2022 do 31. 8. 2022 zakoupí v provozovnách OC Futurum Ostrava (vyjma provozoven jmenovaných v bodě 3a tohoto dokumentu) během jednoho nákupu zboží či služby v minimální hodnotě 300 Kč, za což na infostánku obchodního centra obdrží stírací los. Účtenka bude zkontrolována pracovníky infostánku a označena razítkem, jako použitá k soutěžním účelům. Po setření hracího stíracího pole se zákazník dozví, zda byl jeho los výherní, či nikoliv. Úspěšnost výhry je 75 %. Výherní los vymění zákazník na infostánku obchodního centra za poukázku, kterou uplatní v dané obchodní jednotce, jenž je na poukázce uvedená. V případě výhry poukázky do obchodního centra, může zákazník uplatnit poukázku v provozovně, jejíž seznam nalezne na  https://www.futurumostrava.cz/darkove-poukazy-oc-futurum-ostrava/a-262/. Všechny stírací losy (včetně nevýherních) jsou slosovatelné. V případě zájmu vyplní zákazník z druhé strany losu své osobní údaje a vhodí do soutěžního boxu umístěného u infostánku v obchodním centru.

Provozovny OC Futurum Ostrava, které do soutěže zapojeny nejsou: HYPERMARKET TESCO, CINESTAR, SAUNIA, ALZA.CZ a venkovní jednotky Retail parku.

Nevyplněné nebo částečně vyplněné soutěžní losy budou ze slosování vyřazeny.

Zákazník obdrží stírací los za každý nákup v provozovnách (vyjma provozoven jmenovaných v bodě 3a tohoto dokumentu), jehož hodnota dosáhne minimální částky 300 Kč. Za jeden konkrétní nákup, byť bude jeho hodnota násobně vyšší, dostane zákazník vždy pouze jeden los. Hodnoty různých účtenek nelze sečíst.

Aby byl stírací los zařazen do slosování, musí na něm účastník vyplnit následující údaje:

Jméno a příjmení (shodné s OP)

telefonní číslo

e-mail

adresa bydliště (shodné s OP)

souhlas se zpracování svých osobních údajů dle GDPR a souhlas se zpracováním údajů k marketingovým účelům obchodního centra

V rámci akce se soutěží o dárkové poukázky určené k nákupům v provozovnách obchodního centra, jejichž seznam je uveřejněn na https://www.futurumostrava.cz/darkove-poukazy-oc-futurum-ostrava/a-262/

Poukázku nelze použít pro nákup ve více provozovnách a musí být uplatněna v konkrétní provozovně v celé své hodnotě.

Pokud je cena nákupu nižší, něž je nominální hodnota poukázky, zákazník nemá nárok na doplacení rozdílu v hotovosti.

Platnost poukázek je do 31. 8. 2022.

Další výhrou v soutěži stíracích losů mohou být konkrétní poukázky do vybraných obchodních jednotek. Doba platnosti a předmět slevy/dárku konkrétních jednotek je zcela v jejich kompetenci.

Velké slosování proběhne 2. 9. 2022 pod notářským dohledem. Budou vylosování 3 výherci:

1. výhra: 25.000 Kč

2. výhra: 15.000 Kč

3. výhra: 10.000 Kč

Výherci soutěže budou kontaktováni na základě vyplněných kontaktních údajů na stíracím losu, a to nejpozději do týdne po velkém slosování.

Účastníkem akce se může stát osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky.

Zapojením se do soutěže souhlasí její účastníci se zpracováním svých osobních údajů podle nařízení GDPR. Pořadatel zpracovává osobní údaje účastníků soutěže v rozsahu soutěžní karty, tj. jméno, příjmení a telefon nebo e-mail (dále jen „osobní údaje“). Osobní údaje jsou zpracovávány na základě souhlasu, který je udělen účastníkem soutěže vhozením soutěžní karty do soutěžního boxu; souhlas je udělen pro zpracovávání osobních údajů za účelem organizace soutěže a jejího vyhodnocení. Osobní údaje mohou být zpracovány i bez souhlasu, a to z důvodu plnění právních povinností pořadatele a/nebo z důvodu ochrany oprávněných zájmů pořadatele (zejména uchování totožnosti výherců).

Každý účastník soutěže, který poskytl pořadateli své osobní údaje, má právo:

požadovat od pořadatele přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz a/nebo omezení jejich zpracování;

na přenositelnost osobních údajů k jinému správci, je-li to technicky proveditelné;

 kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů včetně práva na to, aby osobní údaje byly bez zbytečného odkladu vymazány nebo anonymizovány, pokud neexistuje žádný jiný právní důvod pro jejich zpracování;

vznést námitku proti zpracování osobních údajů, pokud osobní údaje nejsou zpracovávány na základě uděleného souhlasu.

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci a spolupracovníci pořadatele, včetně jejich rodinných příslušníků, případně zaměstnanci a spolupracovníci dalších společností podílejících se na přípravě a organizaci soutěže. V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem, ztrácí nárok na výhru.

Pořadatel si vyhrazuje právo upravit podrobná pravidla soutěže, včetně délky jejího trvání, či soutěž odvolat nebo zcela zrušit, a to bez udání důvodu. V takovém případě nemá účastník soutěže nárok na náhradu škody nebo náhradu jakýchkoli nákladů. Vymáhání výher soudní cestou je vyloučeno. Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci a průběhu soutěže. V případě rozporu s podrobnými pravidly soutěže nebo jejich částmi uvedenými na propagačních materiálech k soutěži platí znění těchto podrobných pravidel soutěže.

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů