Akce FUTURA

rozbal to!

Rozbal to!

Vyhrajte nový skútr Peugeot Tweet

1. Pořadatelem a organizátorem soutěže (dále jen „soutěž“) je společnost RH Promotion s.r.o, Praha 1, Anglická 336/21, Praha 2 - Vinohrady, PSČ 120 00, IČ 04271106 (dále jen “pořadatel”).

2. Akce probíhá v Obchodním centru Futurum Ostrava, Novinářská 3178/6a, PSČ 702 00, Ostrava, v termínu od 15. listopadu 2021 do 17. prosince 2021, pokud pořadatel nerozhodne jinak.

3. Soutěže se mohou zúčastnit pouze osoby starší 18 let s bydlištěm na území České republiky (dále jen "soutěžící") po celou dobu trvání soutěže. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli, organizátorovi, společnostem v nájemném či jiném obchodním vztahu s obchodním centrem Futurum Ostrava, či dalším společnostem pověřeným zajištěním této soutěže a jejich rodinní příslušníci.

4. Soutěžící jsou povinni v případě účasti ve spotřebitelské soutěži vyplnit hrací soutěžní kartu, kterou dostanou od personálu soutěže u scenérie s výhrou a řídit se instrukcemi soutěže či personálu soutěže. Pokud nebudou vyplněny všechny požadované údaje správně a čitelně, nevzniká soutěžícímu nárok na účast v soutěži.

5. Soutěž probíhá od 15.11. 2021 od 11:00 hod do 17.12. 2021 do 12:00 hod prostřednictvím hracích soutěžních karet. 

6. Podmínkou účasti v soutěži je minimální útrata ve výši 500 Kč včetně DPH v nájemních jednotkách centra včetně prodejních stánků umístěných v pasáži centra vyjma Hypermarket Tesco, CineStar, Saunia, Alza.cz a venkovní jednotky Retail Parku

7. Soutěžící se mohou zúčastnit soutěže opakovaně, po celou dobu konání soutěže. V případě několikanásobné účasti soutěžícího je vždy nutné prokázat se novým "Pokladním dokladem". Soutěžící se může zúčastnit soutěže kdykoliv v průběhu jejího konání, avšak Pokladní doklady budou akceptovány pouze z období od 15.11. do 17.12. 2021, jejichž hodnota je v minimální výši 500 Kč vč. DPH.

8. Zákazník obdrží hrací soutěžní kartu za každý nákup v provozovnách (vyjma provozoven jmenovaných v bodě 6. tohoto dokumentu), jehož hodnota dosáhne minimální částky 500 Kč. Za jeden konkrétní nákup, byť bude jeho hodnota násobně vyšší, dostane zákazník vždy pouze jednu hrací soutěžní kartu. Hodnoty různých účtenek nelze sečíst.

Aby byla hrací soutěžní karta zařazena do slosování, musí na ní účastník vyplnit následující údaje:

  1. Jméno a příjmení (shodné s OP)
  2. telefonní číslo
  3. e-mail
  4. adresa bydliště (shodné s OP)
  5. souhlas se zpracování svých osobních údajů dle GDPR a souhlas se zpracováním údajů k marketingovým účelům obchodního centra

Směna účtenky nad 500 Kč za hrací soutěžní kartu bude probíhat každý den po dobu konání Spotřebitelské soutěže od 11:00 hod do 19:00 hod.

9. Všichni soutěžící, kteří řádně, správě a čitelně vyplnili hrací soutěžní kartu, budou zařazeni do slosování soutěže o výhru. Jméno výherce (dvou náhradníků) se pak náhodně vylosuje zástupcem managementu centra či partnerů akce. Toto losování se uskuteční v pátek 17. prosince 2021 v 17:00. Průběh losování výherců bude zveřejněn na FB či Instagramu centra za dozoru notáře a bude vyhotoven záznam. 

10. Jméno výherce finálového slosování ze spotřebitelské soutěže se zveřejní na facebooku centra a webových stránkách www.futurumostrava.cz nejpozději do 20.12. 2021. 

11. Výherce při převzetí výhry musí prokázat svou totožnost platným dokladem (občanský průkaz či cestovní pas), ověřeným pokladním dokladem/účtenkou nad 500 Kč z obchodních jednotek OC Futurum Ostrava vyjma výše jmenovaných v bodu 6. a podepsat předávací protokol.

12. Hlavní výhrou soutěže je skútr Peugeot Tweet 125i v hodnotě 70 tisíc Kč.

13. Pořadatel se po vyhlášení výhry dohodne s výhercem na datu, místě a podmínkách předání výhry.

14. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. 

15. Výhru nelze vyplatit alternativně peněžním plnění ani vyměňovat za jiné nepeněžité plnění. Vymáhání účasti nebo výhry v soutěži právní cestou je vyloučeno. Pořadatel soutěže neodpovídá za případné škody vzniklé výhercům soutěže v souvislosti s užíváním výhry. Výhercům nevzniká právo výhry reklamovat, pokud nebude pro jednotlivé případy výslovně dohodnuto jinak.

16. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto zveřejněno na internetových stránkách www.futurumostrava.cz. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty.

17. Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle vlastního uvážení a bez uvedení důvodů. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než je uvedeno v těchto pravidlech. Pořadatel není odpovědný za jakékoli technické problémy vzniklé při přenosu dat elektronickými prostředky. Účastník se zavazuje uvádět v soutěžním formuláři pouze pravdivé údaje. Pořadatel nenese odpovědnost za případné problémy s funkčností internetové stránky, kde budou informace o soutěži uveřejněny.

18. Pořadatel si vyhrazuje právo nepředat výhru v případě, kdy panují pochybnosti o jakémkoliv jednání ze strany soutěžících, které by bylo v rozporu s dobrými mravy nebo zásadami fair-play. Pořadatel si vyhrazuje právo předat v takovém případě výhru náhradnímu výherci. Stejně tak si pořadatel vyhrazuje právo nepředat výhru v případě, že účastník soutěže uvede v rámci soutěže nepravdivé údaje.

19. Pokud mezi pořadatelem a soutěžícím, který je zároveň spotřebitelem ve smyslu obecně závazných právních předpisů, dojde ke vzniku spotřebitelského sporu, má tento soutěžící-spotřebitel možnost mimosoudního řešení sporu. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce.

20. Tato soutěž nemá žádný vztah k Instagramu/Facebooku a není v žádném případě Instagramem/produktů sponzorovaná, podporována či organizovaná. Příjemcem údajů poskytnutých účastníkem není Instagram/Facebook, ale pořadatel. Účastníci zbavují Instagram/Facebook jakékoli odpovědnosti, která by mohla vzniknout v souvislosti s provozováním této soutěže. Všechny dotazy, připomínky nebo stížnosti týkající se této soutěže nebudou směrovány na Instagram/Facebook, ale přímo na pořadatele.

21. Soutěžící vyplněním soutěžní karty vědomě potvrzuje, že je starší 18 let a plně svéprávný, dále souhlasí s účastí v soutěži a s jejími podmínkami a pravidly a dává tak pořadateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., zákonem č. 480/2004 Sb. v platném znění a Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) dobrovolně svůj výslovný souhlas: 

 se zpracováním svých osobních údajů (jméno, příjmení, telefon, email) za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži a předání výhry ze soutěže 

● s možností bezplatného použití audiovizuálního záznamu jeho osoby z účasti v soutěži pro propagační účely pořadatele na webových stránkách, sociálních sítích a propagačních materiálech, a to neomezeně (územně, časově, množstevně)

rovněž za účelem rozesílání reklamního sdělení prostřednictvím newsletterů, tj. prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem. 

Soutěžící má právo přístupu k údajům, které se jej týkají, je opravit, zablokovat, požadovat jejich likvidaci ap. Tento souhlas může soutěžící kdykoliv písemně odvolat. Za písemnou formu je považováno odvolání učiněné prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na adresu: inforhpromotion@gmail.com. Odvoláním svého souhlasu účastník ztrácí nárok na výhru v soutěži. V případě pochybností o dodržování práv se může obrátit na správce nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů je možné získat kdykoliv na informačním místě pro zákazníky. V případě jakýchkoliv dotazů lze psát na adresu provozovatele soutěže. 

20. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci, dodavatelé a jinak smluvně vázané společnosti k RH Promotion a centra Futurum Ostrava včetně jejich rodinných příslušníků. V případě, že se výhercem stane osoba, která je ve výše uvedeném vztahu k RH Promotion či Futurum Ostrava, výhra není platná a nepředá se.

21. Každý účastník je povinen se seznámit s úplnými pravidly, která jsou pro něj účastí v soutěži plně závazná.

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů